Students

 

Professor Jiasheng Wu(吴家胜)

Zhanhua Zhou(周展华) 

2021届博士

1822487606@qq.com

Shan Zheng(郑杉)

2022届博士

xxx[at]zafu.edu.cn

Zhenmin Ma(麻真敏)

2022届博士

xxx[at]zafu.edu.cn

Yu Zhao(赵宇)

2022届博士

xxx[at]zafu.edu.cn

Zihao Fan(范子豪)

2022届博士

xxx[at]zafu.edu.cn

Chenhao Jiang(姜晨昊) 

2023届硕士

jiangchen1234@163.com

Shuang Ma(马爽)

2021届硕士

2497372925@qq.com

Jiayue Zhong(仲嘉玥)

2022届硕士

2667920557@qq.com

Minmin Yang(杨敏敏)

2023届硕士

1615795466@qq.com

Zhihui Liu(刘智慧)

2022届硕士

1543070594@qq.com

Ya Liu(刘雅)

2023届博士

1427548277@qq.com

 

 

Professor Aimin Wu(吴

 

Fucheng Wang(王富城)

tutor:xxx 

xxx[at]zafu.edu.cn

Yijin Xing(邢意警)

tutor:xxx 

xxx[at]zafu.edu.cn

Professor Lili Song(宋丽丽)

Shan Zheng(郑杉)

tutor:xxx

xxx[at]zafu.edu.cn

Zhenmin Ma(麻真敏)

tutor:xxx

xxx[at]zafu.edu.cn

Yu Zhao(赵宇)

tutor:xxx

xxx[at]zafu.edu.cn

Zihao Fan(范子豪)

tutor:xxx

xxx[at]zafu.edu.cn

  

Professor Zuyin Zhang(张祖瑛)

Ya Liu(刘雅)

xxx[at]zafu.edu.cn

Tingting Hang(杭婷婷)

xxx[at]zafu.edu.cn

Zhijun Li(李志骏)

xxx[at]zafu.edu.cn

Ning Gao(高宁)

xxx[at]zafu.edu.cn

  

Professor Rui Zhang(张瑞)

Wenwen Chang(常雯雯) 

xxx[at]zafu.edu.cn

Qi Wang(王启)

xxx[at]zafu.edu.cn

Shuang Ma(马爽)

xxx[at]zafu.edu.cn

Yiming Liu(刘艺鸣) 

xxx[at]zafu.edu.cn

Yu Wang(王誉)

xxx[at]zafu.edu.cn

Chengqiao Wang(王承巧) 

xxx[at]zafu.edu.cn

Lingling Gao(高玲玲) 

xxx[at]zafu.edu.cn

XIxing Wei(魏溪杏) 

xxx[at]zafu.edu.cn

Cong Wang(王聪) 

xxx[at]zafu.edu.cn

Hang Shen(申航) 

xxx[at]zafu.edu.cn

Ying Hou(侯颖) 

xxx[at]zafu.edu.cn

Xiaorong Wang(汪小荣) 

xxx[at]zafu.edu.cn

Professor Yuanyuan Hu(胡渊渊)

Cuiping Wu(吴翠萍) 

2021届硕士

644994665@qq.com

Haojie Ye(叶浩杰) 

2021届硕士

1256219289@qq.com

Caoliang Jin(金曹亮) 

2022届硕士

834576509@qq.com

Sisi Lai(赖思思) 

2022届硕士

3050970447@qq.com

Xuying Jin(金续颖)

2023届硕士

1747620908@qq.com

Linghao Xie(谢凌皓)

2023届硕士

1249996384@qq.com

Professor Chenliang Yu(俞晨良)

Qi Wang(王启) 

2021届硕士

2791917364@qq.com

Yuanyuan Guan(关媛媛)

2022届硕士

17816057745@139.com

Yi Li(李懿)

2022届硕士

1756418188@qq.com

Zhengchu Jiang(姜郑楚)

2022届硕士

1392260728@qq.com

Qiandan Xie(谢前丹)

2022届硕士

2422343882@qq.com

Yao Wei(魏垚)

2023届硕士

xxx[at]zafu.edu.cn

Xu Li(李旭)

2023届硕士

2576595187@qq.com

  

Professor Jinwei Suo(索金伟)

Qianxi Li(郦千喜)

2023届硕士

1309938851@qq.com

Professor Chengjun Zhang(章成君)

Tingting Hang(杭婷婷) 

2023届博士

279285390@qq.com

Ruiyuan Li(李睿远) 

2023届硕士

18790500215@163.com

Yupeng Li(李俞鹏) 

2023届硕士

1343009287@qq.com

Chenyi Shi(石宸驿) 

2023届硕士

2521264569@qq.com

Xin Geng(耿鑫) 

2023届硕士

3311843616@qq.com

 

Professor Jinwei Yan(颜景畏)

Jiawen Yan(颜佳雯)

2022届硕士

869930919@qq.com

Shuya Wang(王姝雅)

2023届硕士

2315928826@qq.com

Ruoman Wang(王若曼)

2023届硕士

2514889016@qq.com

Professor Wenshen Dai(戴文圣)

Chenhao Jiang(姜晨昊) 

xxx[at]zafu.edu.cn

Chengpei Zheng(郑城培)

xxx[at]zafu.edu.cn

Chenghan Li(李承瀚)

xxx[at]zafu.edu.cn

Yao Wei(魏垚)

xxx[at]zafu.edu.cn

Canyue Cao(曹灿玥)

xxx[at]zafu.edu.cn

Tiansheng Chu(楚天生)

xxx[at]zafu.edu.cn

Yhangxiang Min(闵张翔) 

xxx[at]zafu.edu.cn

Duo Xu(徐多)

xxx[at]zafu.edu.cn

Shanshan Chen(陈姗姗) 

xxx[at]zafu.edu.cn

Ruiyuan Li(李睿远) 

xxx[at]zafu.edu.cn

Yupeng Li(李俞鹏) 

xxx[at]zafu.edu.cn

Xin Geng(耿鑫) 

xxx[at]zafu.edu.cn

Professor Heqiang Lou(娄和强)